Ceremoniał szkolny

Wstęp

„ Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na  wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych  i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”

                                                Wstęp do Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 

Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzenia najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły: to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

 

I. Uroczystości szkolne

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:

– rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

– uroczystość wręczenia szkole sztandaru,

– nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi,

– inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem  sztandaru  np. święto patrona,

– uroczystości związane ze świętami narodowym,

– uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie.

 

II. Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy tworzy trzech uczniów (uczeń i 2 uczennice) z klas V-VI wybranych spośród uczniów zaproponowanych przez radę pedagogiczną. Uczniowie ci powinni:

 • przestrzegać praw i obowiązków wynikających z roli ucznia,
 • godnie reprezentować szkołę,
 • prezentować nienaganną postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły i  innych uczniów.

Poczet sztandarowy wybierany jest na okres jednego roku szkolnego.

Oprócz zasadniczego składu wybierany jest według tych samych kryteriów skład „ rezerwowy”

Opiekę nad sztandarem i pocztem sztandarowym sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

Sztandar  powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych, oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół, instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestnicy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

Sposób udekorowania sztandaru kirem:

Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

 W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany  i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych ,podnosząc sztandar do pionu.                                         

 W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych gestów, stojąc cały czas w pozycji „ baczność” lub spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45º do przodu w pozycji „ baczność” następuje w następujących sytuacjach:

 • podczas każdego podnoszenia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią    św. oraz w trakcie   trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
 • podczas opuszczania trumny do grobu;
 • podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
 • podczas składania wieńców i zniczy przez wyznaczone delegacje: na każde polecenie opuszczenie sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

 • uczeń: ciemny garnitur, biała koszula i krawat,
 •  uczennica: białe bluzki czarne lub granatowe spódnice.

Insygnia pocztu sztandarowego:

 • biało –czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramie, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
 • białe rękawiczki.

Szkoła posiada własny hymn. Znajomość słów to ważny obowiązek uczniowski. Podczas hymnu szkolnego, uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.

 

III. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:

1.Wejście dyrektora szkoły (dyrektor wraz zaproszonymi gośćmi) do auli na początku uroczystości, gdzie zgromadzeni uczniowie powinno być zapowiedziane przez prowadzącego:

Szanowni zebrani: pani/pan(imię i nazwisko) dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Jan Pawła II w Śmiarach; co powinno spowodować przyjęcie przez uczniów postawy stojącej.

2. „ Baczność”. Sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach wprowadzić.-uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska,, poczet może iść „ gęsiego”, przyczyn osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45 do przodu. Poczet zajmuje miejsce po prawej lub lewej stronie ,przodem do zgromadzonych podnosi sztandar do pionu.

3.Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:  „Do hymnu państwowego”– uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”.W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45º.

Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę:

„ Po hymnie” „Spocznij” –uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Hymn szkoły wykonywany będzie tylko podczas uroczystości związanych z patronem szkoły według tego samego  ceremoniału.

„Baczność” „Do hymnu szkoły”

Po odśpiewaniu hymnu szkoły(sztandar pochylony pod kątem 45º) prowadzący podaje komendę:

Po hymnie” „Spocznij”

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę:

„ Baczność” „ Sztandar Szkoły  Podstawowej im. Jana  Pawła II w Śmiarach wyprowadzić”

IV. Sposób zachowania pocztu sztandarowego

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

 1. a.     „ Na ramię”
 2. b.    „ Prezentuj”
 3. c.      „Do nogi”
 • wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzymaj epod kątem 45º( w stosunku do  ramienia)
 • wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej
 • wykonując chwyt „ Do nogi” z położenia „ Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, chorąży przenosi sztandar prawą ręką(pomagając sobie lewą )do nogi. Chwyt „ Do nogi” wykonuje się na komendę „ Baczność”
 • salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45º.Po czasie „salutowania przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”sztandar należy pochylić również podczas wciągania flagi państwowej na  maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

V. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.

Najpierw występuje poczet sztandarowy, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.

Jako pierwszy głos zabiera dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy  wam sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach. Symbol naszej szkoły i jej tradycji. Opiekujcie się  nim  i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie, wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Śmiarach.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego :rękawiczek i szarf. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącz do pozostałych w sali uczniów.