Zarządzenie Nr 6/2019

 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. , poz.1603 ) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach  ustalam  w roku szkolnym 2018/19 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach :

§ 1

  1.  31.10.2019r. – czwartek przed dniem ustawowo wolnym od pracy;
  2. 02.01.2020r. r.- dzień po dniu ustawowo wolnym od pracy;
  3. 03.01.2020r – dzień przed dniem ustawowo wolnym od pracy;
  4. 21.04.2020r. r- egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
  5. 22.04.2020r. r- egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej ;
  6. 23.04.2020 r- egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej ;
  7. 10.06.2020r.- dzień przed dniem ustawowo wolnym od pracy;
  8. 12.06.2020r.- dzień po dniu ustawowo wolnym od pracy;

§ 2

W ustalonym dniach szkoła będzie organizować dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.