Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.smiary.edu.pl  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-06

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

– Treści nietekstowe oraz media zmienne w czasie nie posiadają alternatywnej treści tekstowej.

– Częściowy brak odpowiedniej  struktury nagłówkowej artykułów, nie wszystkie nagłówki są zgodne z obowiązującymi normami.

– Nie wszystkie funkcjonalności mogą być obsłużone za pomocą klawiatury.

– Brak możliwości rozróżnienia, aby Użytkownik mógł dobrze widzieć bądź słyszeć treści poprzez możliwość oddzielenia informacji od tła.

–  Brak możliwości powiększenia czcionki.

– Strona nie jest w pełni obsługiwana przez urządzenia mobilne.

– Strona nie jest w pełni kompatybilna z technologiami wspomagającymi.

 

Wyłączenia

– Materiały, które zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.

– Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub wiązałyby się poniesieniem nadmiernych kosztów.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-12

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Wielgórska

E-mail: zosmiary@o2.pl

Telefon: 25 6417 328

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach

Adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach

Śmiary 68

08 – 112  Wiśniew

E-mail: zosmiary@o2.pl

Telefon: 25 6417 328

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

1. Na plac Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach prowadzą dwa wejścia, jedno wejście główne furtką i bramą. Wejście główne jest ogólnodostępne, natomiast brama jest otwarta w godzinach pracy szkoły. Z uwagi na znaczny ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność. Drugie wejście to brama od strony lasu, otwarta w godzinach pracy szkoły.

2. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są obydwa wejścia. W budynku szkoły nie ma windy. Szkoła posiada cztery toalety dla niepełnosprawnych: jedna w szatni w – f, jedna w oddziale przedszkolnym, jedna na dolnym korytarzu, jedna na górnym korytarzu.

3. Do korytarza na parterze prowadzą schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

4. Szkoła posiada parking ogólnodostępny, jednak bez miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nad wejściem nie ma głośników w systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

6. Szkoła nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym. Z usług tłumacza polskiego języka migowego można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu.

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.